BG‑Series

BG-Series

BG500

BG500

 - BG500ページはこちら -
  テーブル: 600 × 400 mm
  移動量(X×Y×Z軸): 600 × 500 × 300 mm